• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-04Toon alle posts

Zonder recht op vergoeding bij einde erfpacht geen economische eigendom: geen eigen woning voor inko

Inkomstenbelasting

De erfpachter van een woonboerderij wilde deze voor de inkomstenbelasting als een eigen woning aanmerken. Het onderhoud van de boerderij en alle zakelijke lasten kwamen voor zijn rekening. In de akte waarin het erfpachtsrecht voor 30 jaar werd gevestigd was ondermeer opgenomen, dat de grondeigenaar een voorkeursrecht van koop had bij vervreemding van het erfpachtsrecht. Bij de uitoefening van dat recht moest hij een vergoeding betalen. Daarbij werd geen rekening...

 • 29-04-2004
Lees meer 

Toetsing gewerkte uren kleine landbouwer voor zelfstandigenaftrek niet aan de hand van gegevens van

Inkomstenbelasting

Iemand dreef naast zijn werk in dienstbetrekking een kleine agrarische onderneming. In zijn aangifte inkomstenbelasting 1998 claimde hij de zelfstandigenaftrek. De inspecteur weigerde deze aftrek omdat de ondernemer onvoldoende uren zou hebben besteed aan zijn onderneming. In de procedure voor Hof Arnhem stelde de inspecteur zich op het standpunt, dat er geen onderneming was maar dat sprake was van nevenactiviteiten. In dat geval bestaat er geen recht op zelfstandigenaftrek. Het...

 • 29-04-2004
Lees meer 

Boete terecht opgelegd omdat geen bezwaar tegen aanmerken arbeidsverhouding als dienstbetrekking was

Sociale verzekeringen

Een boekhouder werkte tegen een vaste beloning voor een bedrijf. Hij deed zijn werk op het bedrijf en maakte daarbij gebruik van diverse bedrijfsfaciliteiten als een computer, software, telefoon en schrijf- en kantoorartikelen. Onder die omstandigheden is sprake van een dienstbetrekking. Het bedrijf had over de betaalde beloning van de boekhouder premies moeten afdragen aan het UWV. Omdat het bedrijf dat niet deed, legde het UWV correctienota’s op met boete.

 • 29-04-2004
Lees meer 

Hoge Raad bevestigt Hofuitspraak over niet toepassen gelijkheidsbeginsel bij navordering CDK-biljett

Algemeen

De CDK-bank heeft in het verleden spaarbiljetten uitgegeven, waarvan door tussenpersonen de blote eigendom werd verkocht. Deze "blote eigendom" wordt fiscaal behandeld als volle eigendom van met disagio uitgegeven toonderpapieren. Een groot deel van de bezitters van dergelijke spaarbiljetten is na een onderzoek door de FIOD bekend geraakt bij de belastingdienst. Dat heeft in een groot aantal gevallen tot navordering van inkomstenbelasting of tot correctie van aangegeven inkomens geleid. Niet...

 • 23-04-2004
Lees meer 

Boete bij navordering verminderd in verband met opgewekt vertrouwen en beperkte gevolgen van onjuist

Formeel recht

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Amsterdam over het privé-gebruik auto zonder nadere motivering bevestigd. Het ging om een situatie waarin twee echtgenoten werkzaam waren voor hetzelfde bedrijf en ieder van hen een auto van de zaak had. Omdat zij het privé-gebruik auto niet juist hadden aangegeven werden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. De vrouw had in de betreffende jaren geen privé-gebruik auto aangegeven. De man had in zijn aangifte...

 • 23-04-2004
Lees meer 

Blote eigendom en vruchtgebruik ouderlijke woning vallen in box 3; rechter mag redelijkheid wetgevin

Inkomstenbelasting

Door de invoering van de wet IB 2001 is het fiscaal niet meer aantrekkelijk als ouders hun eigen woning aan de kinderen overdragen onder voorbehoud van een recht van bewoning. De kinderen moeten de blote eigendomswaarde in box 3 aangeven, terwijl voor de ouders de eigenwoningregeling van box 1 niet kan worden toegepast. In plaats daarvan moeten zij de waarde van het recht van gebruik en bewoning in box 3...

 • 23-04-2004
Lees meer 

Overzicht landen die (geen) wederkerigheidsverklaring afgeven voor schenkings- en successierecht voo

Successiewet

De staatssecretaris van Financien heeft de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen van successie- en schenkingsrecht en van het recht van overgang, dat is verschuldigd wegens een verkrijging door een andere Staat, een buitenlands overheidslichaam of een in het buitenland gevestigde charitatieve, religieuze of het algemeen nut beogende instelling. Kwijtschelding wordt verleend tot het bedrag dat een vergelijkbare Nederlandse verkrijger zou moeten betalen. Voorwaarde is, dat de staat, waar de verkrijgende...

 • 22-04-2004
Lees meer 

Geen aftrek elders belast voor zelfstandige werkzaamheden door ontbreken vaste inrichting in Noorweg

Internationaal

Een ingenieur werkte in 1988 een groot gedeelte van het jaar in Noorwegen. Hij was tien maanden in loondienst werkzaam en ruim een maand als zelfstandige. Zowel zijn looninkomsten als zijn inkomsten als zelfstandige had hij in Noorwegen aangegeven. In zijn Nederlandse aangifte claimde hij aftrek elders belast voor zowel de inkomsten uit loondienst in Noorwegen als voor de inkomsten als zelfstandige. Voor dat laatste deel werd de aftrek geweigerd,...

 • 22-04-2004
Lees meer 

Terugpompen van met zuurstof verrijkt grondwater in bodem geeft recht op tariefkorting grondwaterbel

Overige heffingen

Een drinkwaterbedrijf onttrok grondwater aan de bodem. Nadat dit was verrijkt met zuurstof werd het water teruggevoerd in de bodem. De bedoeling van de zuurstofverrijking was het water minder ijzerhoudend uit de bodem te kunnen halen. Voor de grondwaterbelasting was in geschil of het bedrijf recht had op toepassing van het nihiltarief of op de infiltratievermindering. Hof Arnhem wees toepassing van het nihiltarief af, omdat dat alleen kan worden toegepast...

 • 19-04-2004
Lees meer 

Ontvanger in kort geding verplicht tot inzageverlening van alle relevante stukken bij aansprakelijks

Algemeen

Een BV is door de ontvanger van belastingen aansprakelijk gesteld voor loonbelastingschulden van een buitenlandse vennootschap. De BV gebruikte personeel van de buitenlandse vennootschap De BV bestreed deze aansprakelijkstelling en verzocht de ontvanger om inzage in alle relevante stukken. De ontvanger weigerde volledige inzage. De BV vroeg aan het gerechtshof om bij voorlopige voorziening de ontvanger te dwingen om inzage te geven in of afgifte van de volgende stukken: -...

 • 19-04-2004
Lees meer 

Financien publiceert toelichting op berekening vermindering ter voorkoming dubbele vennootschapsbela

Internationaal

De belastingdienst gebruikt bij de berekening van verminderingen van vennootschapsbelasting ter voorkoming van internationale dubbele belasting een computerprogramma met de naam VVV-IBR (Vrijstelling, Verrekening, Verliescompensatie Internationaal Belastingrecht). In februari 2003 is daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Bij het computerprogramma hoort een syllabus waarin wordt ingegaan op de berekening van de verminderingen vennootschapsbelasting ter voorkoming van internationale dubbele belasting. In verband met het in gebruik nemen van de nieuwe versie van...

 • 13-04-2004
Lees meer 

Meerwaarde melkquotum bij voortzetter geheel belast na doorschuifregeling zonder aftrek aandeel van

Inkomstenbelasting

Een veehouder exploiteerde zijn bedrijf in maatschapsverband met zijn vader. Per 1 januari 1995 nam hij het maatschapsaandeel van zijn vader over. Daarbij sprak hij met hem af dat bij verkoop binnen tien jaar van de gronden en het melkquotum de meeropbrengst met hem zou worden gedeeld. Voor de overdracht van het melkquotum is gebruik gemaakt van een doorschuifregeling waardoor vader geen belasting hoefde te betalen. De fiscale boekwaarde van...

 • 09-04-2004
Lees meer 

Verlies BV op optiecontracten met DGA aftrekbaar als voor de contracten een zakelijke vergoeding wer

Ondernemingswinst

Een BV sloot met haar DGA optiecontracten. De BV leed daarmee in 1999 een verlies van ruim ƒ 700.000. Hof Amsterdam accepteerde dit verlies niet als een zakelijke last van de BV omdat een zakelijke vergoeding ontbrak voor de optiecontracten. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd, omdat het oordeel onbegrijpelijk is. Uit de gedingstukken kan niet worden afgeleid dat geen zakelijke vergoeding is betaald voor het...

 • 09-04-2004
Lees meer 

Concertorganisator hoefde geen premies in te houden over repetitiedagen omdat alleen bij deelname aa

Sociale verzekeringen

Aan een concertorganisator werd een naheffing voor de premies werknemersverzekeringen opgelegd. De organisator had de beloning die de musici ontvingen voor het verzorgen van een concert steeds toegerekend aan de dag van het concert en voor de berekening van de premies werknemersverzekering alleen met deze dag rekening gehouden. De beloning werd alleen betaald voor de deelname aan de uitvoering; niet voor deelname aan de repetities. Musici die wel bij de...

 • 08-04-2004
Lees meer 

Na verkoop onderneming is vordering op koper onderneming prive-vermogen van verkoper: winst op vorde

Inkomstenbelasting

Een ondernemer beëindigde zijn onderneming door deze te verkopen voor een bedrag ineens en een bedrag in termijnen. Al bij de verkoop werd duidelijk, dat de koper moeite had om de koopprijs te betalen. De afgesproken aflossingen werden na twee maanden gestaakt. De vordering op de koper liep op en de incasso werd uitbesteed aan een deurwaarder. In het jaar van de beëindiging van de onderneming waardeerde de verkoper de...

 • 02-04-2004
Lees meer