• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-02Toon alle posts

Overdracht vordering aan derde op verzoek aandeelhouder was uitdeling: geen afboeking ten laste van

Vennootschapsbelasting

Een BV had een vordering op een andere BV. Beide BV’s waren onderdeel van hetzelfde concern. Bij de verkoop van het deel van het concern waartoe de schuldenaar behoorde, werd ook de vordering overgedragen aan de koper van de aandelen. Dat gebeurde op aandrang van de moedermaatschappij van de schuldeiser. De schuldeiser wilde de vordering in hetzelfde jaar ten laste van haar winst afboeken naar nul, omdat de koper niet...

 • 25-02-2004
Lees meer 

Vrijstelling bedrijfsfusie in kapitaalsbelasting ook bij inbreng houdstermaatschappij, die belang in

Overdrachtsbelasting

Kapitaalsbelasting wordt geheven over de storting op aandelen in een aandelenvennootschap. Voor de inbreng van een 100% aandelenpakket in een andere vennootschap tegen uitreiking van aandelen kan zowel een beroep op de vrijstelling voor aandelenfusies als de vrijstelling voor bedrijfsfusies worden gedaan. Een dergelijk aandelenpakket is in de jurisprudentie gelijkgesteld aan een zelfstandig onderdeel van een onderneming. De bedrijfsfusievrijstelling geldt niet als de vennootschap waarvan 100% van de aandelen wordt...

 • 25-02-2004
Lees meer 

Voorwaardelijke acceptatie bij controle niet duidelijk gemaakt: belastingplichtige mocht vertrouwen

Algemeen

Een werkgever paste sinds 1990 de carpoolregeling uit de loonbelasting toe. Die regeling houdt in, dat aan de werknemer, die met zijn auto collega’s meeneemt op de ritten van en naar het werk, een hogere onbelaste kilometervergoeding kan krijgen op voorwaarde, dat aan de meerijdende collega’s geen vergoeding wordt betaald. Toepassing van de regeling was gebonden aan een aantal voorschriften. Er moet een schriftelijk vastgelegde regeling zijn en verder moet...

 • 24-02-2004
Lees meer 

Moeder verliest door samenwonen en fiscaal partnerschap recht op alleenstaande-ouderkorting en kinde

Inkomstenbelasting

Dat de belastingwetgeving er in de loop van de jaren niet duidelijker op is geworden blijkt wel uit de volgende uitspraak van Hof Den Haag. De procedure betrof de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2001 van een ongehuwde moeder. Per 1 mei 2001 ging de vrouw samenwonen. Zij had een verzoek ingediend voor een voorlopige teruggaaf van de alleenstaande-ouderkorting. Daarvoor komen belastingplichtigen met kinderen in aanmerking die meer dan zes maanden in...

 • 24-02-2004
Lees meer 

Tijdsevenredige herleiding premiemaximum

Sociale verzekeringen

In 2003 heeft het Ministerie van Financiën een besluit uitgevaardigd over de tijdsevenredige herleiding van het premiemaximum voor de premieheffing volksverzekeringen, WAZ en Ziekenfondswet voor zelfstandigen. Op grond van dit besluit vindt bij verzekeringsplicht gedurende een deel van het jaar eerst tijdsevenredige herleiding van het premiemaximum plaats en komt daarop vervolgens de volledige franchise in mindering. Met betrekking tot de premieheffing volksverzekeringen geldt dit besluit in alle gevallen waarin het...

 • 20-02-2004
Lees meer 

Splitsing wetsvoorstel herziening omzetting en kwijtschelding afgewaardeerde vorderingen en invoerin

Vennootschapsbelasting

Op verzoek van de vaste commissie van Financien wordt het wetsvoorstel tot herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming (29 381) gesplitst. Dat zal een vertraging van de invoering van de gewenste maatregelen tot gevolg hebben.

 • 18-02-2004
Lees meer 

Recht van overgang is (niet meer) in strijd met Europees recht; antwoord Financien op Kamervragen n.

Successiewet

Een Nederlander woonde al jaren in België. Hij was de juridische eigenaar van een aantal onroerende zaken in Nederland, die als bedrijfspand werden gebruikt door de BV, waarvan hij de directeur en aandeelhouder was. De economische eigendom van de panden had hij overgedragen aan de BV. Bij zijn overlijden in 1993 moesten de erfgenamen recht van overgang betalen over de volle waarde van de panden. Met de verplichting om de...

 • 18-02-2004
Lees meer 

Vordering BV op GmbH van vader van aandeelhouders grotendeels onzakelijk; geen afboeking ten laste v

Ondernemingswinst

Een BV had een vordering op een Duitse GmbH, die was opgelopen tot een bedrag van ƒ 227.000 op het moment waarop de GmbH failliet ging. De BV wilde de vordering afboeken ten laste van de winst over het jaar 1999. Over dat jaar was aanvankelijk ambtshalve een aanslag opgelegd en vervolgens, na een boekenonderzoek, een navorderingsaanslag. De belastingdienst accepteerde daarbij de afboeking niet vanwege de familieband tussen de aandeelhouders...

 • 13-02-2004
Lees meer 

Teruggaaf accijns halfzware olie en gasolie voor ander gebruik niet afhankelijk van verbruik in Nede

Douane en Accijnzen

Voor ander gebruik van halfzware olie en gasolie dan de aandrijving van motorrijtuigen op de weg geldt een verlaagd accijnstarief. Dat tarief geldt ook in gevallen waarin geen gebruik kan worden gemaakt van de laag belaste "rode olie". Om dat te bereiken is er een teruggaafregeling. Een transportbedrijf, gespecialiseerd in silo- en tanktransport van vloeibare, poeder- of korrelvormige stoffen, maakte voor het laden en lossen gebruik van pompen en compressoren.

 • 12-02-2004
Lees meer 

Onjuiste objectafbakening WOZ leidt tot vernietiging van beschikking; gemeente moet nieuwe beschikki

Onroerende zaken

Bij het vaststellen van een waardebeschikking voor de WOZ is volgens Hof Leeuwarden uitgegaan van een onjuiste objectafbakening. De woning met de bijbehorende grond en een later bijgekocht perceel zijn ten onrechte als verschillende objecten aangemerkt. Het hof is van oordeel dat voor beide percelen één beschikking had moet worden gegeven, omdat beide percelen bij elkaar horen. Dat oordeel heeft tot gevolg, dat het Hof niet alleen de uitspraak op...

 • 06-02-2004
Lees meer 

Recht op vermindering voor buitenlandse aandeelhouder voorkomt navordering dividendbelasting tegen n

Internationaal

Twee vennootschappen hadden beide dezelfde aandeelhouders. De ene vennootschap heeft een factuur gestuurd aan de andere, welke geen betrekking had op leveringen of diensten, maar kennelijk is bedoeld om de te hoge verkoopprijs voor een aantal deelnemingen te compenseren. Hof Den Haag was van oordeel, dat de belastingdienst de betaling van de factuur terecht als dividend had aangemerkt en liet de opgelegde naheffingsaanslag dividendbelasting in stand. De betalende vennootschap meende,...

 • 06-02-2004
Lees meer 

Onjuiste WOZ-beschikking mag veel later worden herzien, maar navordering OZB kan door termijnverstri

Onroerende zaken

Volgens Hof Amsterdam mag een onjuiste WOZ-beschikking ook na verloop van geruime tijd nog worden hersteld door een herziene beschikking. De WOZ-beschikking betrof een hotelpand, dat op 1 januari 1997 in aanbouw was en in de loop van 1997 gereed was voor gebruik. In 1998 vond taxatie plaats, waarbij de gemeente abusievelijk aantekende dat het hotel in de loop van 1998 gereed voor gebruik zou zijn. De oorspronkelijke WOZ-beschikking had...

 • 06-02-2004
Lees meer 

Nieuw verdrag met Indonesie van kracht met ingang van 1 januari 2004; uitvoeringsvoorschriften volge

Internationaal

Op 30 december 2003 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië in werking getreden. Het verdrag is van toepassing op belastingjaren en –tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2004. Het nieuwe verdrag vervangt het oude verdrag, dat in 1973 is gesloten. In de loop van dit jaar zullen de nieuwe Nederlandse uitvoeringsvoorschriften met de daarbij behorende formulieren gepubliceerd worden. Voorlopig kan nog gebruik worden gemaakt van het...

 • 05-02-2004
Lees meer 

Geen aftrek advocaatkosten in procedure betreffende rentevergoeding over bedrag van pensioenverreken

Inkomstenbelasting

Bij hun echtscheiding hebben de ex-echtgenoten afgesproken dat de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten plaats zou vinden op de ingangsdatum van het pensioen van de man. Vanwege het uitstel van betaling zou hij rente vergoeden aan zijn ex-echtgenote. De hoogte van de rente en de manier van berekenen van de rente stonden niet vast. Dat heeft geleid tot een juridische procedure over de rente, die de man aan zijn ex...

 • 04-02-2004
Lees meer 

Door administratieve verwerking zijn ingekochte eigen aandelen niet voor tijdelijke belegging bestem

Dividendbelasting

Een beursgenoteerde vennootschap heeft 2.000 eigen aandelen ingekocht. De inkoop is boekhoudkundig als volgt verwerkt: 1.000 aandelen zijn voor de nominale waarde op de rekening effecten geboekt. Voor zover er meer is betaald is de betaling ten laste van de agioreserve geboekt. De resterende 1.000 aandelen zijn voor de aankoopprijs op de rekening Effecten opgenomen. De nominale waarde van de aandelen is € 200. Voor 1.000 aandelen is € 12...

 • 03-02-2004
Lees meer