• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-11Toon alle posts

Verzoek vrijwillige voortzetting sociale verzekering is niet binnen vier weken na einde verplichte v

Sociale verzekeringen

De sociale verzekeringswetgeving kent de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van de verzekering als de verplichte werknemersverzekering is beëindigd. Een verzoek daartoe moet binnen vier weken na de beëindiging van de verplichte verzekering worden gedaan. Overschrijding van die termijn is volgens de Centrale Raad van Beroep alleen verschoonbaar op grond van bijzondere omstandigheden. Daarvan was geen sprake bij een termijnoverschrijding van ruim drie maanden, waarbij de voormalige werknemer op de hoogte...

 • 27-11-2003
Lees meer 

Recht op vrijstelling overdrachtsbelasting bij levering tegen te lage prijs wegens latere integratie

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een kantoorpand in aanbouw is omzetbelasting in rekening gebracht. Het kantoorpand was nog niet als bedrijfsmiddel in gebruik genomen. Voor de overdrachtsbelasting werd een beroep gedaan op de vrijstelling bij samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Naar de mening van de inspecteur was die vrijstelling echter niet van toepassing omdat de verkoper meer had geïnvesteerd in het pand dan het bedrag van de verkoopprijs. Die vrijstelling geldt...

 • 24-11-2003
Lees meer 

Verhuurder bouwmachines is verbruiker van gasolie en heeft recht op teruggaaf regulerende energiebel

Overige heffingen

De wet belastingen op milieugrondslag kent de mogelijkheid van teruggaaf van regulerende energiebelasting als meer brandstof wordt afgenomen dan de drempelhoeveelheid. Deze bedroeg voor gasolie in 1997 153.000 liter. Volgens de Hoge Raad heeft een bedrijf, dat hei-installaties verhuurt aan drie zustervennootschappen recht op teruggaaf, omdat het gebruik tijdens verhuur als eigen gebruik geldt. Het verhuurbedrijf heeft in 1997 ruim 1.000.000 liter gasolie afgenomen. Deze gasolie is gebruikt voor de...

 • 21-11-2003
Lees meer 

Hoge Raad stelt prejudiciele vragen over kapitaalsbelasting bij moeder wegens kapitaalstorting in do

Overdrachtsbelasting

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gesteld over de kapitaalsbelasting. In geschil was of kapitaalsbelasting verschuldigd is door een in Nederland gevestigde moedermaatschappij van een Duitse vennootschap vanwege een door de in Engeland gevestigde grootmoeder gedane informele kapitaalstorting in de Duitse dochtermaatschappij. In navolging van de inspecteur vond Hof Den Haag, dat in de Nederlandse vennootschap een indirecte kapitaalstorting had plaatsgevonden,...

 • 21-11-2003
Lees meer 

Geen vrijstelling omzetbelasting voor stichting, die woningzoekenden inschrijft voor woningbouwveren

Omzetbelasting

In een procedure voor Hof Den Bosch over de toepassing van een vrijstelling voor de omzetbelasting op de activiteiten van een stichting komt de vraag aan de orde, of het beroep wel ontvankelijk is omdat een behoorlijke machtiging ontbreekt. De bij het beroepschrift gevoegde volmacht is ondertekend door de voorzitter van de stichting. Volgens de statuten moet de stichting in rechte vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden gezamenlijk. De voorzitter alleen...

 • 19-11-2003
Lees meer 

Voor vaststelling, dat uitstel voor aangifte is verleend is aanslag zonder boete voor te late indien

Formeel recht

Een aanslag vennootschapsbelasting moet binnen drie jaar na het jaar waarop deze betrekking heeft worden opgelegd. De driejaarstermijn wordt verlengd met de periode waarvoor uitstel is verleend voor het indienen van de aangifte. Dan moet wel duidelijk zijn, dat uitstel is verleend. In een procedure voor Hof Den Bosch beriep de vennootschap zich op overschrijding van de termijn. Er was weliswaar uitstel voor het indienen van de aangifte gevraagd, maar...

 • 14-11-2003
Lees meer 

Geen dienstbetrekking aandeelhouder ondanks ongelijke aandelenverdeling door feitelijk handelen als

Sociale verzekeringen

Volgens de Centrale Raad van Beroep is geen sprake van ondergeschiktheid van een aandeelhouder in de volgende situatie. Aanvankelijk was er een verdeling, waarin een van de drie aandeelhouders een aandeel meer heeft dan de andere twee. Volgens de bedrijfsvereniging is in die periode sprake van gezamenlijk ondernemerschap. Vervolgens verkoopt een van de aandeelhouders zijn aandelen aan een BV. Van de achterblijvende aandeelhouders wordt degene die een aandeel minder heeft...

 • 13-11-2003
Lees meer 

Naheffingsaanslag omzetbelasting vernietigd wegens onjuiste tenaamstelling; naheffingsaanslag accijn

Douane en Accijnzen

Bij een internationaal concern in de tabaksbranche is in 1996 een controle gehouden. Tijdens deze controle is vastgesteld dat van een drietal zendingen van tabaksproducten in 1993 de terugzendingsexemplaren van de accijnsgeleidedocumenten ontbreken. Er zijn in 1997 naheffingsaanslagen accijns en omzetbelasting opgelegd aan de dochtermaatschappij, die binnen het concern de verkoopactiviteiten verzorgde. Voor de omzetbelasting bestond er een fiscale eenheid, waarvan de dochter onderdeel vormde. In een procedure voor Hof...

 • 13-11-2003
Lees meer 

Bezwaar tegen voorlopige aanslag ten onrechte niet ontvankelijk verklaard wegens ontbreken motiverin

Formeel recht

De belastingdienst legde een hoge voorlopige aanslag inkomstenbelasting op aan een ondernemer in verband met de verkoop van zijn bedrijfspand. De ondernemer maakte bezwaar daartegen, maar motiveerde het bezwaar niet. De inspecteur verklaarde de ondernemer daarop niet ontvankelijk in zijn bezwaar. Dat was naar het oordeel van Hof Amsterdam niet terecht, omdat de ondernemer in besprekingen met de belastingdienst had meegedeeld van plan te zijn de winst te herinvesteren in...

 • 10-11-2003
Lees meer 

Hoge Raad stelt prejudiciele vraag over toepassing vrijstelling tussenpersonen op backofficewerkzaam

Omzetbelasting

De Hoge Raad heeft aan het hof van justitie van de EU de vraag voorgelegd of de backoffice-werkzaamheden voor een verzekeringsmaatschappij vallen onder de vrijstelling van omzetbelasting voor diensten van tussenpersonen bij verzekeringen. De situatie is als volgt. Een levensverzekeringsmaatschappij heeft de backoffice-werkzaamheden uitbesteed aan een derde. Die werkzaamheden bestaan uit het accepteren en administreren van verzekeringen en de daaruit voortvloeiende contacten met tussenpersonen en verzekeringnemers. De derde brengt aan...

 • 07-11-2003
Lees meer 

Geen toepassing 16e standaardvoorwaarde fiscale eenheid als samenstelling vermogen per saldo niet is

Vennootschapsbelasting

Aan het bestaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden voorwaarden gesteld, onder meer om te voorkomen, dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de fiscale eenheid. Een belangrijke bepaling in het tot 1 januari 2003 geldende regime voor de fiscale eenheid was de 16e standaardvoorwaarde. Die bepaling moest voorkomen, dat belaste voordelen werden omgezet in onbelaste voordelen. Een dergelijke omzetting kon plaatsvinden door vermogensbestanddelen over te dragen van moeder...

 • 07-11-2003
Lees meer 

Voor vergoeding kosten bezwaarfase is niet nodig, dat overheidsbesluit tegen beter weten in is genom

Formeel recht

In een procedure voor de Hoge Raad bestreed een gemeente de veroordeling door het Hof tot vergoeding van door de wederpartij geleden schade. Volgens de gemeente is voor een dergelijke veroordeling slechts plaats als zij tegen beter weten in een onrechtmatig besluit heeft genomen. De Hoge Raad heeft dat beroep verworpen, omdat voor de toewijsbaarheid van een verzoek tot vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte kosten geen andere eisen...

 • 07-11-2003
Lees meer 

Bij verkoop woon-winkelpand onder voorbehoud recht van gebruik en bewoning voor bedrijfsgedeelte gee

Inkomstenbelasting

Een ondernemer rekende zijn woning met bedrijfsgedeelte tot zijn ondernemingsvermogen. Het bedrijfsgedeelte bestond uit een winkel, die onderdeel van de woning uitmaakte en een bakkerijgedeelte. Vooruitlopend op de voorgenomen beëindiging van zijn bedrijf zette hij het pand te koop. Uiteindelijk werd het pand verkocht aan zijn dochter en schoonzoon, waarbij hij een recht van gebruik en bewoning voorbehield voor het bakkerijgedeelte. In geschil was of bij de waarde van het...

 • 05-11-2003
Lees meer