• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-10Toon alle posts

Twee verzuimboetes wegens te late aangifte inkomstenbelasting en WAZ toegestaan; wel matiging boeteb

Formeel recht

Wegens het te laat indienen van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, premieheffing en WAZ heeft de inspecteur twee boetes opgelegd. Voor het te laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting bedroeg de boete ƒ 750 en voor het te laat indienen van de aangifte WAZ bedroeg de boete ƒ 50. Hof Den Bosch stelde vast, dat de aangifte te laat is ingediend en dat dit niet de eerste keer is geweest.

 • 31-10-2003
Lees meer 

Geen vermindering milieubelasting voor elektriciteit ten behoeve van gemeenschappelijke ruimte flatg

Overige heffingen

De levering van elektriciteit en/of aardgas voor gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen van een appartementengebouw is een levering via een aansluiting aan de verbruiker. Het appartementengebouw is voor de niet afgesplitste gedeelten aan te merken als een afzonderlijke onroerende zaak in de zin van de Wet belastingen op milieugrondslag. Omdat de gemeenschappelijke ruimten geen verblijfsfunctie hebben is de vermindering van belasting per elektriciteitsaansluiting van de WBM niet van toepassing.

 • 31-10-2003
Lees meer 

Boetebeschikking hoeft niet naar belastingplichtige te worden gestuurd als deze naar adviseur is ges

Formeel recht

Als een belastingplichtige in de contacten met de belastingdienst gebruik maakt van een adviseur hoeft naar het oordeel van Hof Arnhem een aanslag, die wordt opgelegd met een boete, niet naar de belastingplichtige en de adviseur gestuurd te worden. Verzending aan de adviseur is voldoende; de kennis van de adviseur wordt aan de belastingplichtige toegerekend. De hoogte van de boete is afhankelijk van de mate van schuld. Omdat niet inhoudelijk...

 • 30-10-2003
Lees meer 

Tweede nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2004: filminvesteringsaftrek en willekeurige a

Algemeen

Voor het wetsvoorstel dat bekend is onder de naam Overige Fiscale Maatregelen 2004 is een tweede nota van wijziging ingediend. De wijzigingen betreffen onder meer de reparatie in de accijnswetgeving van een onlangs door de Hoge Raad in een arrest vastgestelde tekortkoming. Volgens de Hoge Raad ontbreekt de rechtsgrond voor naheffing van accijns voor het geval waarin tijdens het vervoer van accijnsgoederen van een andere lidstaat naar Nederland onregelmatigheden zijn...

 • 28-10-2003
Lees meer 

Omzetbelasting bij gebruik van munten in dancing over terugontvangen munten mits sluitend controlesy

Omzetbelasting

Het gebruik van munten voor de aanschaf van consumpties leidt pas tot heffing van omzetbelasting op het moment waarop de munten worden geruild voor een consumptie en niet op het moment van uitgifte. Bij de uitgifte is er geen belaste prestatie. Dat de munten niet worden teruggenomen leidt niet tot eerdere heffing van omzetbelasting. Evenmin is van belang, dat de munten na verloop van tijd hun waarde verliezen omdat zij...

 • 23-10-2003
Lees meer 

Geen verrekening omzetbelasting bij gebruik nutsvoorzieningen van koper door aannemer tijdens de bou

Omzetbelasting

Op het moment waarop een woning in aanbouw wordt voorzien van aansluitingen voor gas, water en elektra sluit het nutsbedrijf veelal een leveringsovereenkomst met de koper van de woning. Vanaf die datum wordt de nutsvoorzieningen gefactureerd aan de koper. Als de aannemer een vergoeding betaalt aan de koper voor de gebruikte energie tot de oplevering komt die vergoeding niet in mindering op het bedrag waarover hij wegens de levering van...

 • 23-10-2003
Lees meer 

Toekenning meerderjarigheid aan vrouw met kind voor 18e verjaardag werkt terug tot geboortedatum kin

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financien keurt voor toepassing van de regeling voor fiscaal partnerschap goed dat een minderjarige vrouw die 16 jaar of ouder is en door de kinderrechter meerderjarig wordt verklaard, geacht wordt meerderjarig te zijn vanaf het moment dat haar kind is geboren. De meerderjarigheid werkt niet eerder dan vanaf het tijdstip waarop zij zowel zestien jaar is als het kind is geboren. Deze goedkeuring werkt terug tot en...

 • 23-10-2003
Lees meer 

Restwaarde bij afschrijving op verhuurd onroerend goed alleen hoger bij blijvende aanmerkelijke waar

Ondernemingswinst

In een tweetal tussenuitspraken – één voor de inkomstenbelasting (IB 1964) en één voor de vennootschapsbelasting - geeft Hof Amsterdam een uiteenzetting over de afschrijving op verhuurde onroerende zaken. Volgens het Hof is de bedoeling van afschrijving het toerekenen van de historische kostprijs aan de jaren waarin de zaak gebruikt kan worden voor het doel waarvoor deze is aangeschaft. Omdat grond niet slijt moet de waarde van de grond buiten...

 • 23-10-2003
Lees meer 

Nota van wijziging Belastingplan 2004: afschaffing fiscale faciliteit voor VUT en prepensioen gaat n

Algemeen

Op 14 oktober 2003 hebben het kabinet en de sociale partners een principeakkoord gesloten over de loonontwikkeling. In verband daarmee wordt het wetsvoorstel Belastingplan 2004 aangepast. De maatregelen die betrekking hebben op de afschaffing van de fiscale faciliëring van VUT- en prepensioenregelingen en de bijbehorende flankerende maatregelen uit het Belastingplan 2004 worden verwijderd. Het streven is om voor 1 april 2004 tot aan akkoord te komen over maatregelen op dit...

 • 21-10-2003
Lees meer 

Geen 35%-regeling voor Nederlander die niet meer dan 10 jaar voor buitenlandse werkgever in het buit

Loonbelasting

Toepassing van de 35%-regeling (thans de 30%-regeling) is mogelijk voor Nederlanders, die nadat zij langer dan 10 jaar in het buitenland hebben gewoond en daar voor een buitenlandse werkgever hebben gewerkt, terugkeren naar Nederland. Daarom gold de 35%-regeling niet voor een Nederlander, die weliswaar langer dan 10 jaar in het buitenland had gewoond en gewerkt, maar de laatste jaren in dienst was geweest van de vaste inrichting van een Nederlandse...

 • 16-10-2003
Lees meer 

Keuze voor uitstel belastingheffing opties ook toegestaan bij ontstaan inhoudingsplicht na toekennin

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën keurt in een besluit over de belastingheffing over optierechten die in tranches onvoorwaardelijk worden, goed, dat uitstel van heffing overeenkomstig het keuzeregime van de Wet LB kan plaatsvinden voor de tranches die onvoorwaardelijk worden nadat terzake inhoudingsplicht ontstaat. Als voorwaarde geldt dat de inhoudingsplichtige en de werknemer uiterlijk op het genietingsmoment van de eerste tranche waarvoor inhoudingsplicht bestaat de keuze voor uitstel van heffing schriftelijk kenbaar...

 • 07-10-2003
Lees meer 

Overdracht schoolgebouw in aanbouw aan stichting gevolgd door verhuur leidt mogelijk tot integratieh

Omzetbelasting

De vestiging van een ondererfpachtsrecht op een perceel grond met niet afgebouwde opstallen ten behoeve van een stichting, die vervolgens huurovereenkomsten sluit met de erfpachter van de grond, leidt mogelijk tot heffing van omzetbelasting vanwege toepassing van de integratieheffing. De erfpachter is een hogeschool, die het gebouw voor vrijgestelde prestaties gebruikt. Het Hof was van oordeel dat er geen levering heeft plaatsgehad. Volgens het Hof waren er geen feiten en...

 • 03-10-2003
Lees meer 

Geen emigratie zolang woning in Nederland feitelijk ter beschikking staat, al ontbreekt formele rech

Internationaal

Voor de vaststelling van de woonplaats van een belastingplichtige kan van belang zijn of hij duurzaam de beschikking heeft over een woonhuis. Daarvoor is niet nodig, dat het gebruik van de woning door de belastingplichtige berust op een (zakelijk of persoonlijk) recht. Het ontbreken van een formele rechtsbetrekking vormt geen beletsel om aan te nemen dat hij duurzaam de beschikking heeft over de woning. Wel moet de woning permanent aan...

 • 03-10-2003
Lees meer 

Belastingdienst doet uitspraak op bezwaarschriften voor arrest Hoge Raad inzake kosten buitenlandse

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van het Bosal-arrest van het Europese Hof van Justitie besloten, dat het arrest van de Hoge Raad niet hoeft te worden afgewacht, maar dat in voorkomende gevallen uitspraak op bezwaarschriften kan worden gedaan met inachtneming van het Bosal-arrest. In dat arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald, dat Nederland ten onrechte de aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen niet toestaat. Voor aftrek...

 • 02-10-2003
Lees meer 

Verschil in behandeling van gescheiden en samenwonende ouders bij aftrek kosten levensonderhoud kind

Inkomstenbelasting

Een gehuwde belastingplichtige wilde de kosten van levensonderhoud voor zijn kinderen als buitengewone last in mindering brengen op zijn inkomen, ondanks het recht op kinderbijslag resp. het recht van de kinderen op studiefinanciering. Hij beriep zich daarbij op ongelijke behandeling, omdat bij gescheiden ouders de ene ouder recht op kinderbijslag heeft en de andere, als hij voldoet aan de in wet gestelde onderhoudseisen, recht heeft op aftrek als buitengewone last.

 • 01-10-2003
Lees meer 

Per 1 januari 2003 is grens belang voor achterwege laten van inhouding dividendbelasting aan Oostenr

Dividendbelasting

Omdat Oostenrijk met ingang van 1 januari 2003 voldoet aan de wederkerigheidseis, die in de wet op de dividendbelasting wordt gesteld, kan inhouding van dividendbelasting in Nederland achterwege blijven bij uitkeringen aan Oostenrijkse moedermaatschappijen, die een belang in een Nederlandse dochtermaatschappij hebben van minimaal 10%. Het voldoen aan de wederkerigheidseis heeft tot gevolg, dat Oostenrijk in de omgekeerde situatie geen dividendbelasting heft over de uitkering van een Oostenrijkse dochtermaatschappij aan...

 • 01-10-2003
Lees meer