• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-09Toon alle posts

Loonbelasting in casu niet verrekenbaar als voorheffing voorzover deze niet door werkgever is betaal

Inkomstenbelasting

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting wordt de door de werkgever ingehouden en afgedragen loonbelasting verrekend. Heeft geen inhouding en afdracht plaatsgevonden dan vindt verrekening alleen plaats als de werknemer van de werkgever mocht verwachten dat inhouding had plaatsgevonden. Over het recht op verrekening van loonbelasting moest de Hoge Raad onlangs een oordeel vellen. In de administratie van de werkgever was...

 • 26-09-2003
Lees meer 

Bij belaste verhuur OG bestaat recht op aftrek van alle omzetbelasting, ook als deze niet wordt voor

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is een prestatie, die is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Op verzoek kan echter de verhuur als een belaste prestatie worden aangemerkt. Dat heeft tot gevolg, dat aan de verhuurder in rekening gebrachte omzetbelasting door hem kan worden verrekend met de af te dragen omzetbelasting. Sinds 1996 is het niet meer mogelijk om belast te verhuren aan een huurder, die vrijgestelde prestaties verricht. Wel...

 • 26-09-2003
Lees meer 

Aansprakelijk stellen directeur voor niet betaalde premies werknemersverzekering na 3 jaar nog mogel

Algemeen

Volgens de Centrale Raad van Beroep mag het UWV de directeur van de BV hoofdelijk aansprakelijk wegens het niet betalen van premies stellen ook als dit pas 3 jaren na het uitvaardigen van dwangbevelen plaatsvindt. De Centrale Raad van Beroep vindt wel, dat het UWV erg lang heeft gewacht door drie jaar na het terugontvangen van uitgevaardigde dwangbevelen niets te doen alvorens op zoek te gaan naar andere mogelijkheden tot...

 • 25-09-2003
Lees meer 

Door vroegere aandeelhouder aan werknemers dochtermaatschappij betaalde bedragen zijn loon voor soci

Sociale verzekeringen

Een stichting, die gedurende een reeks van jaren aandeelhouder was van een vennootschap, heeft na de verkoop van de aandelen in die vennootschap uitkeringen gedaan aan personeel van de vennootschap. De stichting had aanvankelijk als doel het bevorderen van de continuïteit van de ondernemingen van de vennootschap en de daaraan verbonden werkgelegenheid, alsmede het behartigen van de belangen van de (gewezen) werknemers. Na de verkoop van de aandelen werd het...

 • 25-09-2003
Lees meer 

Niet verlenen aftrek hypotheekrente buitenlands belastingplichtige is niet in strijd met Europees re

Europese regelgeving

Hof Den Bosch heeft onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2000 de aftrek van betaalde hypotheekrente geweigerd aan een inwoner van België, die zijn gehele inkomen in loondienst in Nederland verdiende. In de procedure voerde deze aan, dat de aftrek van hypotheekrente een aftrek met het oog op persoonlijke en gezinssfeer is zoals bedoeld in het Schumacker-arrest van het Hof van Justitie van de EU. Dat...

 • 24-09-2003
Lees meer 

Beschikking fiscale eenheid werkt niet terug naar eerder jaar, maar moet wel worden afgegeven als aa

Vennootschapsbelasting

Onder het oude regime kon een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht beginnen op de eerste dag van het boekjaar waarin het verzoek werd gedaan, mits op die datum aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid werd voldaan. In een procedure voor Hof Den Bosch was in verband met die terugwerkende kracht in geschil op welk moment een verzoek om een fiscale eenheid wordt gedaan. Het hof besliste...

 • 24-09-2003
Lees meer 

Toepassing sanctie bij verbreking fiscale eenheid omdat goodwill ten goede is gekomen aan moedermaat

Vennootschapsbelasting

Naar het oordeel van Hof Den Bosch was de sanctie van de 16e standaardvoorwaarde bij het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in het volgende geval van toepassing. Bij de oprichting van de dochtermaatschappij is de onderneming door de moeder aan de dochter overgedragen. Daarbij is een vordering ontstaan van de moeder op de dochter, die volgens het Hof mede betrekking heeft op stille reserves in de door...

 • 23-09-2003
Lees meer 

Geen recht op aftrek levensonderhoud voor student jonger dan 30 met partner, geen recht op verhoging

Inkomstenbelasting

De ouders van een student met recht op een prestatiebeurs, die meer inhoudt dan een reisvoorziening hebben geen recht op aftrek van kosten die zij bijdragen in het levensonderhoud. Als de student een partner heeft, jonger is dan 30 jaar en hij meer dan zes maanden door zijn ouders wordt onderhouden heeft hij geen recht op verhoging van de maximumgecombineerde heffingskorting.

 • 17-09-2003
Lees meer 

Als belanghebbende verzoekt te worden gehoord mag de inspecteur horen alleen achterwege laten bij ke

Formeel recht

Wegens vermeende termijnoverschrijding heeft de inspecteur een bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. De belastingplichtige heeft in zijn bezwaarschrift verzocht om te worden gehoord, maar de inspecteur heeft aan dat verzoek geen gevolg gegeven en in zijn uitspraak niet aangegeven om welke reden hij de belastingplichtige niet heeft gehoord. Hof Amsterdam stelde vast, dat de inspecteur niet heeft onderzocht of de termijnoverschrijding verschoonbaar was. Het hof verwees de zaak terug naar de...

 • 17-09-2003
Lees meer 

Fiscus mocht bij emigratie in 1998 afzonderlijke aanslagen IB voor periode van binnen- en buitenland

Formeel recht

Tot 1 januari 1999 werd bij emigratie in de loop van een jaar een aanslag inkomstenbelasting opgelegd voor de binnenlandse periode en een aanslag voor de buitenlandse periode. Daaraan is een einde gekomen door een wetswijziging in 1998, die gevolg had voor de jaren na 1998. De wetswijziging heeft geen invloed op aanslagen die betrekking hebben op de jaren voor 1999, die na 1 januari 1999 zijn opgelegd. Hof Den...

 • 17-09-2003
Lees meer 

Kilometeradministratie hoeft niet perfect te zijn als er voor verschillen een redelijke verklaring i

Inkomstenbelasting

Als een werkgever aan zijn werknemer een auto ter beschikking stelt moet de werknemer de waarde van het privé-gebruik bij zijn inkomen tellen, tenzij hij bewijst, dat met de auto minder dan 500 kilometer per jaar privé is gereden. In 2000 gold een aantal van 1.000 km. Aan de bewijslast kan de werknemer voldoen met een kilometeradministratie. Daarin mogen kleine onvolkomenheden voorkomen, mits daarvoor een redelijke verklaring wordt gegeven. Volgens...

 • 16-09-2003
Lees meer 

Goodwill bij inbreng notarispraktijk verlaagd wegens bescheiden salaris en gevorderde leeftijd van n

Inkomstenbelasting

Bij de inbreng van zijn praktijk in een BV heeft een notaris een goodwill berekend van ƒ 1.400.000. Hij dreef de praktijk in maatschapsverband met een andere notaris die enkele jaren eerder zijn deel in een BV had ingebracht. Daarbij was de goodwill in overleg met de belastingdienst vastgesteld op ƒ 350.000. De inspecteur wilde in dit geval geen hogere goodwill accepteren dan bij de eerdere inbreng. Hof Arnhem was...

 • 15-09-2003
Lees meer 

Voor rentevrijstelling saldering hypotheekrente met ontvangen rente als besteding aan eigen woning n

Inkomstenbelasting

Onder de wet IB 1964 gold tot bepaalde bedragen een rentevrijstelling voor het saldo van ontvangen en betaalde rente. De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning hoefde in die saldering niet te worden meegenomen. Dat betekende, dat de ontvangen rente tot het bedrag van de vrijstelling onbelast bleef als de betaalde rente uitsluitend uit hypotheekrente voor de eigen woning bestond. De besteding van een hypotheekverhoging of een extra hypotheek aan...

 • 15-09-2003
Lees meer 

30%-regeling per 1 januari 2001 van toepassing in plaats van per 1 mei als gevolg van overgangsregel

Loonbelasting

Met de invoering van de wet IB 2001 is de 35%-regeling omgezet in de 30%-regeling. De regeling is op verzoek van toepassing op uit het buitenland afkomstige werknemers met een specifieke deskundigheid en houdt in, dat een onbelaste vergoeding kan worden verstrekt van 35 resp. 30% van de totale beloning. Voor 1 januari 2001 was het mogelijk om als geen vergoeding van de werkgever werd ontvangen een extra aftrek van...

 • 11-09-2003
Lees meer 

Geen pachtersvoordeel bij aankoop doordat prijs te laag is vastgesteld op grond van onzakelijke pach

Inkomstenbelasting

Een landbouwer en zijn echtgenote dreven hun onderneming in de vorm van een maatschap. Zij hadden een deel van de grond in eigendom. Daarnaast pachtten zij een perceel grond van de vader van de echtgenote. Dit perceel hebben zij vervolgens gekocht. Op een gedeelte van die grond stond in het verleden een boerderij die inmiddels is gesloopt. Dat deel hebben zij tot hun privé-vermogen gerekend; het restant rekenden zij tot...

 • 10-09-2003
Lees meer 

De blote eigenaar kan uit de Natuurschoonwet voortvloeiende faciliteiten met betrekking tot het sche

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de blote eigenaar behalve de faciliteit voor het successierecht, ook de uit de Natuurschoonwet voortvloeiende faciliteiten met betrekking tot het schenkingsrecht, recht van overgang, overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting kan genieten. Dit kan zolang het landgoed ten name van de erfpachter of de vruchtgebruiker onder de NSW is gerangschikt.

 • 09-09-2003
Lees meer 

Aftrek elders belast berekenen op basis van aantal werkdagen in een jaar; niet op basis van gewerkte

Internationaal

Een werknemer, die in meerdere staten arbeid verricht heeft op grond van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing recht op een aftrek elders belast. Als hij in dienst is van één werkgever moet het aan het buitenland toe te rekenen deel van het inkomen worden vastgesteld. Dat deel wordt gesteld op het aantal in het buitenland gewerkte dagen gedeeld door het aantal werkdagen in een kalenderjaar vermenigvuldigd met het zuivere...

 • 04-09-2003
Lees meer 

Wijziging kostenwet invordering rijksbelastingen aangepast wegens niet halen van geplande invoerings

Invordering

Bij de Tweede Kamer is in behandeling het voorstel voor wijziging van de Kostenwet invordering Rijksbelastingen. De Nota naar aanleiding van het Verslag is door het ministerie van Financiën naar de Kamer gestuurd. In de Nota wordt ingegaan op vragen uit de Kamer. De vragen betreffen de achtergrond van de tariefverhoging met 46%. Deze wordt veroorzaakt door het niet indexeren sinds 1992 en door het feit, dat invorderingsmaatregelen en betaling...

 • 03-09-2003
Lees meer