• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-05Toon alle posts

Geen aftrek elders belast voor werkzaamheden in Duitsland en Denemarken omdat dienstbetrekking in Ne

Internationaal

Een Nederlandse werknemer die in dienst is van een dochtermaatschappij van een Amerikaans concern, is door zijn Nederlandse werkgever tijdelijk uitgeleend aan een Deense en aan een Duitse zustermaatschappij. In beide landen was hij in 1996 gedurende 28 dagen werkzaam. De salariskosten worden doorbelast aan de buitenlandse zustermaatschappijen op basis van een concernregeling. Daarbij worden per categorie werknemers gemiddelde bedragen gehanteerd. In geschil is of de werknemer in Nederland recht...

 • 27-05-2003
Lees meer 

Uitvoeringsregeling wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere s

Invordering

In december 2002 is de wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schulden aangepast aan een richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 15 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 76/308/EEG (PbEG L 175) 1) geïmplementeerd. De Commissie heeft in december 2002 een uitvoeringsrichtlijn vastgesteld (nr. 2002/94/EG, PbEG L 337), waarin praktische maatregelen voor de uitvoering van sommige bepalingen van de richtlijn. In verband...

 • 27-05-2003
Lees meer 

Omzetcorrectie VOF leidt tot navordering vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting bij aandeelhou

Formeel recht

Sinds de verplichte registratie van tellerstanden van speelautomaten per 1 oktober 1996 vertoont de verantwoorde omzet van een exploitant van een automatenhal een stijging van meer dan 45% ten opzichte van eerdere jaren. Over die eerdere jaren zijn geen registraties van tellerstanden bewaard gebleven. De ondernemer is niet in staat een redelijke verklaring voor de omzetstijging te geven. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor het verschil tussen de...

 • 23-05-2003
Lees meer 

In meerderheid vergelijkbare gevallen gemaakte fout bij taxatie moet ook in andere gevallen worden g

Onroerende zaken

De gemeente heeft een aantal WOZ-beschikkingen van appartementen, die deel uitmaken van een complex, dat in twee fasen is gebouwd, verstuurd, ondanks dat de gemeente op de hoogte was van fouten in de taxatie. Er was vergeten rekening te houden met de BTW op de bouwkosten en met de waarde van de erfpacht van de ondergrond. De fout was gemaakt bij alle appartementen van de eerste bouwfase van het complex.

 • 23-05-2003
Lees meer 

Baatbelastingverordening onverbindend zonder opgave kosten en te verhalen gedeelte op gebate percele

Overige heffingen

Als een verordening van de gemeentelijke baatbelasting niet vermeld hoeveel de kosten van de aan te brengen voorzieningen bedragen en welk gedeelte daarvan met de belasting wordt verhaald op de eigenaars van de gebate onroerende zaken heeft dat tot gevolg, dat de verordening onverbindend is. Dat is het oordeel van Hof Arnhem in een procedure over de baatbelasting van de gemeente Winterswijk. Het Hof verwees bij zijn oordeel naar een...

 • 23-05-2003
Lees meer 

Geen bijtelling privegebruik auto, wel recht op reiskostenforfait wegens eigen bijdrage voor woon-we

Inkomstenbelasting

Een werknemer betaalde aan zijn werkgever een eigen bijdrage voor het privé-gebruik en het woon-werkverkeer met de auto van de zaak. Omdat de werknemer aantoonde in 1998 minder dan 1.000 km privé te hebben gereden met de auto gold voor hem niet de forfaitaire bijtelling. Als privé-gebruik gaf hij aan de kostprijs per kilometer maal het aantal privé-kilometers, verminderd met een deel van zijn eigen bijdrage tot per saldo nihil.

 • 22-05-2003
Lees meer 

Binnen zes weken na ontvangst acceptgiro en duplicaat aanslag parkeerbelasting ingediend bezwaar is

Formeel recht

Hof Arnhem heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Ede vernietigd wegens de onduidelijkheid van de parkeerautomaat. Het tarief bedroeg 25 cent per 7,5 minuten; de maximale parkeerduur was 30 minuten. Voor de maximale parkeerduur moest dus ƒ 1 betaald worden. Toch kon betaald worden met rijksdaalders, hoewel de parkeerautomaat geen wisselgeld teruggaf. Volgens het Hof was de onduidelijkheid zodanig, dat de parkerende burger kon menen met een rijksdaalder voor...

 • 22-05-2003
Lees meer 

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule zonder recht op aftrek premie is belast volgens overschotm

Inkomstenbelasting

Per 1 januari 1992 is het fiscale regime van lijfrenteverzekeringen en kapitaalverzekering gewijzigd in het kader van de brede herwaardering. De mogelijkheid tot premieaftrek voor kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule is per die datum vervallen. Voor dergelijke polissen die op 15 oktober 1990 bestonden of waarvoor na 31 december 1991 geen premie meer is betaald is een overgangsregeling getroffen. Die regeling geldt niet voor een polis, die op 29 oktober 1990 tot...

 • 21-05-2003
Lees meer 

Rechtbank stelt prejudiciele vragen over einde verzekeringsplicht van in buitenland wonende uitkerin

Sociale verzekeringen

De rechtbank Amsterdam heeft een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de uitleg van EG verordening 1408/71. Het gaat om de verzekeringsplicht van een in het buitenland wonende persoon, die recht heeft op een Nederlandse WAO-uitkering. Vóór 1 januari 2000 waren dergelijke personen verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen AOW, Anw en AKW en enkele werknemersverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2000...

 • 21-05-2003
Lees meer 

Werkgever moet bewijzen dat aan voorwaarden voor belastingvrije vergoeding van dubbele huisvestingsk

Loonbelasting

Werkgevers kunnen, als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, belastingvrije vergoedingen aan hun personeel uitkeren. Een vestiging van een Nederlands uitzendbureau had uitsluitend Engelse uitzendkrachten in dienst. In een reeks van jaren varieerde het aantal van 100 tot 200 werknemers. Het uitzendbureau betaalde aan alle Engelse uitzendkrachten de volgende vergoedingen zonder inhouding van loonheffing: a. f.20 per dag voor een avondmaaltijd; b. f.10 per dag voor de kosten van...

 • 21-05-2003
Lees meer 

Aangebrachte voorzieningen pas na oplevering woning in gebruik gesteld: aanvraag energiepremie tijdi

Overige heffingen

Voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen in woningen kan subsidie in de vorm van energiepremie worden verkregen. De aanvraag voor energiepremie moet binnen 13 weken na de aanschaf worden ingediend. Het begrip aanschaf houdt in, dat de voorzieningen zijn betaald, aangebracht in de woning en in gebruik zijn genomen. Of een aanvraag voor toekenning van energiepremie tijdig is gedaan wordt mede bepaald door het tijdstip van ingebruikneming. De indiener van...

 • 20-05-2003
Lees meer 

Binnen zes weken na tweede uitspraak op bezwaar ingediend beroepschrift is tijdig; geen verlies uit

Formeel recht

In de uitspraak op een bezwaarschrift werd wel het belastbare inkomen maar niet het bedrag van de aanslag vermeld. Dat bedrag stond op een later, nog binnen de beroepstermijn, toegezonden stuk, dat eveneens als uitspraak op het bezwaarschrift was aangeduid en waarop voorts vermeld was, dat beroep mogelijk was. Het beroepschrift werd binnen zes weken na dagtekening van het laatste stuk ingediend en was daarmee naar het oordeel van het...

 • 19-05-2003
Lees meer 

Nieuw AB-regime van toepassing op transacties in 1996; terugbetaling op aandelen zonder aanpassing s

Inkomstenbelasting

Een besloten vennootschap heeft drie aandeelhouders. Een van de aandeelhouders is een natuurlijke persoon, de andere twee zijn BV’s. De natuurlijke persoon heeft een aanmerkelijk belang in de vennootschap. Hij houdt 62,5% van de aandelen in de vennootschap direct, terwijl hij enig aandeelhouder is van de beide andere aandeelhouders. De vennootschap heeft een grote agioreserve. Ten laste van die reserve zijn in 1995 aandelen uitgegeven aan de aandeelhouders. De natuurlijke...

 • 15-05-2003
Lees meer 

Waardeontwikkeling tijdelijke deelneming valt onder deelnemingsvrijstelling; waardeontwikkeling voor

Vennootschapsbelasting

Een geschil over de aanslag vennootschapsbelasting 1994 van een verzekeringsconcern gaat over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Het geschil spitst zich toe op twee vragen, namelijk of het gehele aandelenbezit van het verzekeringsconcern een deelneming vormt ook als het belang kleiner is dan 5% en hoe, in gevallen waarin die 5%-grens is overschreden, de deelnemingswinst moet worden berekend met toepassing van de compartimenteringsregels. Naar het oordeel van Hof Amsterdam is...

 • 15-05-2003
Lees meer 

In gemeenschap van goederen gehuwde ondernemer mag pand als buitenvennootschappelijk ondernemingsver

Inkomstenbelasting

Een ondernemer drijft zijn onderneming in een vennootschap onder firma met zijn echtgenote. Zij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. De ondernemer koopt een woonwinkelpand, dat hij tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Omdat hij alleen het gebruik van het pand en niet het pand zelf in de VOF inbrengt, is het pand buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Volgens de Hoge Raad brengt dit niet met zich mee, dat het pand voor de helft buitenvennootschappelijk...

 • 09-05-2003
Lees meer 

Hoge proceskostenvergoeding toegekend omdat inspecteur pas met boekenonderzoek begint tijdens de ber

Formeel recht

De belastingdienst heeft navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd aan een DGA, omdat hij of zijn BV kortingen, die aan door hem ten behoeve van zijn opdrachtgever geworven afnemers toekwamen, in eigen zak zou hebben gestoken. De inspecteur heeft zich gebaseerd op verklaringen van afnemers, dat zij die kortingen niet of maar ten dele hebben ontvangen. Na de ontvangst van bezwaarschriften tegen de navorderingsaanslagen doet de inspecteur niets. De DGA gaat in beroep...

 • 06-05-2003
Lees meer