• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-03Toon alle posts

Verordening gemeentelijke baatbelastingen onverbindend omdat niet alle gebate zaken in de heffing wo

Overige heffingen

Hof Amsterdam heeft een verordening gemeentelijke baatbelasting van de gemeente De Ronde Venen onverbindend verklaard, omdat ook andere onroerende zaken dan in de verordening aangewezen gebaat zijn door de aanleg van een hoofdriool. De eigenaar van een voor dagrecreatie gebruikte woning was door de gemeente aangeslagen voor de baatbelasting. Zijn woning was niet aangesloten op het riool. Een nabij gelegen camping werd niet betrokken in de baatbelasting, maar kreeg wel...

 • 25-03-2003
Lees meer 

Wegens prijsafspraken met taxateur buiten beschouwing gelaten taxatierapport leidt niet tot lagere w

Onroerende zaken

De gemeente Harderwijk heeft voor de WOZ-taxaties prijsafspraken gemaakt met een taxateur. Vanwege het belang van de taxateur bij een vastgestelde waarde houdt Hof Arnhem in een procedure geen rekening met het taxatierapport. Dat leidt niet tot een lagere waarde, omdat de gemeente de waarde op andere wijze in voldoende mate weet te onderbouwen.

 • 24-03-2003
Lees meer 

Niet in administratie BV verwerkte omzet vormt uitdeling aan DGA; boete verminderd wegens bij BV nag

Formeel recht

Sinds de invoering van het besluit tellerstanden in speelautomaten zijn er vele procedures gevoerd over de omzet- en winstcorrecties bij zogenaamde mede-exploitanten van speelautomaten. Voor Hof Amsterdam werd onlangs een procedure gevoerd over omzet- en winstcorrecties bij een exploitant, alsmede over de winstuitdeling aan de enige aandeelhouder van de exploitant. Ook in deze procedure kon geen afdoende verklaring worden gegeven voor de aanzienlijke stijging van de verantwoorde omzet. De gemiddelde...

 • 24-03-2003
Lees meer 

Moedermaatschappij mag voor dochtermaatschappij betaalde kosten niet in aftrek brengen bij verkoop d

Vennootschapsbelasting

De kosten, die een moedermaatschappij betaalt voor een dochtermaatschappij, vormen een informele kapitaalstorting door de moeder in de dochter. Dergelijke betalingen komen niet ten laste van de winst van de moedermaatschappij. Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Haag terecht geoordeeld, dat de ontslagvergoedingen, die de moedermaatschappij in het kader van de verkoop van de dochtermaatschappij betaalde aan de directieleden van de dochtermaatschappij niet ten laste van de winst van...

 • 21-03-2003
Lees meer 

Executeur-testamentair kan niet inj bezwaar komen tegen aanslag schenkingsrecht wegens schenking doo

Formeel recht

Wegens grote opnamen van de bankrekeningen van een inmiddels overleden persoon legt de inspecteur van Registratie en Successie een aanslag schenkingsrecht op aan een onbekende persoon. De aanslag wordt gestuurd naar de executeur-testamentair, die tevens de enige erfgenaam van de overledene was. Namens de executeur-testamentair wordt bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De inspecteur heeft dat afgewezen. Naar het oordeel van Hof Den Bosch is dat ten onrechte, omdat de executeur-testamentair...

 • 21-03-2003
Lees meer 

Onderzoek naar vervormingsgedrag drijvende constructies voldoet aan voorwaarden S&O-afdrachtverminde

Loonbelasting

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld, dat Senter (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) ten onrechte een verklaring heeft geweigerd ten behoeve van de afdrachtvermindering voor Speur & Oontwikkelingswerk voor onderzoek naar vervormingsgedrag van drijvende constructies. Volgens het College is het mogelijk dat technisch nieuwe producten worden ontwikkeld met behulp van door het onderzoek opgedane kennis. Daarmee voldoet het onderzoek aan de doelstellingen, waarvoor de afdrachtvermindering...

 • 21-03-2003
Lees meer 

Constatering achteraf, dat arbeidsverhouding niet verzekeringsplichtig is, leidt slechts tot gedeelt

Sociale verzekeringen

Nadat gedurende vele jaren premies zijn ingehouden en afgedragen op de door een ondernemer aan zijn samenlevingspartner betaalde arbeidsbeloning stelt het UWV vast, dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van gezamenlijk ondernemerschap. Er is dus geen verplichte verzekering en evenmin premieplicht. Het UVW besluit de afgedragen premies vanaf 1 januari 1993 terug te betalen. De Centrale Raad van Beroep vindt dat terecht, omdat de vordering voor onverschuldigd...

 • 20-03-2003
Lees meer 

"Gratis" optierecht voor DGA leidt tot winstuitdeling bij afkoop

Vennootschapsbelasting

Een BV verleent aan de directeur-grootaandeelhouder een optierecht. Op grond daarvan kan de DGA het pand van de BV kopen voor een bedrag van ƒ 2.800.000 gedurende een periode van 10 jaar. Voor het optierecht betaalt de DGA niets aan de BV. Kort voor het verstrijken van de optieperiode wil de DGA het recht uitoefenen. De waarde van het pand is enkele jaren eerder al getaxeerd op ƒ 3.760.000. Vervolgens...

 • 14-03-2003
Lees meer 

Nederland hoeft geen rekening te houden met negatieve inkomsten eigen woning van in buitenland wonen

Europese regelgeving

Iemand die in België woont en in Nederland in loondienst werkt is in Nederland belast voor zijn inkomsten uit de dienstbetrekking. De inkomsten uit de eigen woning en de daarop drukkende rentelasten behoren niet tot het Nederlandse inkomen. Dat is geen vorm van ongeoorloofde discriminatie. Onder omstandigheden kan, op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, een land gedwongen zijn rekening te houden met de persoonlijke en gezinsomstandigheden...

 • 14-03-2003
Lees meer 

Hertaxatie kennelijk niet zorgvuldig uitgevoerd: Hof stelt waarde lager vast gezien vergelijkingsobj

Onroerende zaken

De eigenaar van een onroerende zaak, die het met de taxatie daarvan in het kader van de wet WOZ niet eens is, zal, wanneer de gemeente een taxatierapport overlegt in de procedure, met zaken van gelijk of meer gewicht moeten komen om tot een andere waardering van de onroerende zaak te komen. In een procedure voor Hof Arnhem voerde de eigenaar aan, dat zijn woning in vergelijking met de omliggende...

 • 11-03-2003
Lees meer 

Gemeente mocht WOZ-beschikking afgeven voor kantoorgedeelte van gesplitst pand na beschikking voor b

Onroerende zaken

Een kantoorpand met een aparte bovenwoning is in 1990 aangeschaft voor ƒ 290.000. Voor de bovenwoning is in 1997 een WOZ-waarde vastgesteld van ƒ 105.000, gevolgd door een aanslag onroerende zaakbelasting. Later in dat jaar wordt een aanslag onroerende zaakbelasting voor het kantoorgedeelte opgelegd, uitgaande van een WOZ-waarde van ƒ 308.000. In geschil is, of de inspecteur bevoegd was die laatste aanslag op te leggen. Niet in geschil is, dat...

 • 11-03-2003
Lees meer 

Vordering op koper van deelneming wegens managementactiviteiten valt niet onder deelnemingsvrijstell

Vennootschapsbelasting

Een vennootschap heeft in 1993 een aantal deelnemingen verkocht. Het verlies bij verkoop viel onder de deelnemingsvrijstelling. Tegelijkertijd met de verkoop sloot de vennootschap een managementovereenkomst met de koper om voor een van de verkochte deelnemingen gedurende zes jaren bepaalde activiteiten te verrichten tegen een winstafhankelijke vergoeding. De maximale vergoeding per jaar was op ƒ 1.000.000 gesteld. In de balans van 1993 is een vordering op de koper opgenomen van...

 • 11-03-2003
Lees meer 

Overdracht pensioenverplichting aan Belgische verzekeraar leidt niet tot Nederlandse belastingheffin

Internationaal

Nadat eerder door Hof Den Bosch is geoordeeld, dat Nederland geen inkomstenbelasting kan heffen bij een fictieve afkoop van pensioenrechten door een in België wonende pensioengerechtigde, heeft het Hof nu een uitspraak gedaan in een procedure, waarin de pensioenrechten werden overgedragen aan een Belgische verzekeringsmaatschappij. Het Hof is van oordeel, dat de overdracht aan een niet in Nederland gevestigde verzekeraar in Nederland een belastbaar feit oplevert, ook als de pensioengerechtigde...

 • 07-03-2003
Lees meer 

Afnemer bewijst aard afgenomen diensten van buitenlandse concernmaatschappij niet: verleggingsregeli

Omzetbelasting

In een procedure over een naheffingsaanslag omzetbelasting is na het verwijzingsarrest van de Hoge Raad in geschil op welke diensten de door een in het buitenland gevestigde ondernemer met een vaste inrichting in Nederland betaalde management- en marketingfee betrekking heeft. De kwalificatie van de diensten heeft gevolgen voor de plaats, waar deze wordt verricht en dus voor de heffing van omzetbelasting. De inspecteur heeft de naheffingsaanslag gebaseerd op de verleggingsregeling,...

 • 07-03-2003
Lees meer 

Volgens Hoge Raad is gerechtshof bevoegd te oordelen over toekennen zalmsnip bij aanslag onroerende

Formeel recht

Bij de vaststelling van de aanslagen onroerende zaakbelastingen moeten de gemeenten rekening houden met de zogenaamde zalmsnip. De gemeente Ameland heeft dat niet gedaan bij de aanslag onroerende zaakbelasting, die aan de eigenaar van een recreatiewoning werd opgelegd. Daarop verzocht de eigenaar de gemeente om die korting alsnog te verlenen. Dat verzoek is afgewezen. De eigenaar ging tegen die uitspraak in beroep bij het gerechtshof. Hof Leeuwarden verklaarde zich onbevoegd...

 • 07-03-2003
Lees meer 

Verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder beoordelen aan de hand van stemrechtbepalingen in st

Sociale verzekeringen

Voor de beoordeling van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van een directeur-grootaandeelhouder wegen de statutaire bepalingen omtrent de stemmingen in de algemene vergadering van aandeelhouders zwaarder dan onderlinge managementovereenkomsten. Een minderheidsaandeelhouder had op grond van de stemverhoudingen en de statutaire bepalingen over aandeelhoudersbesluiten geen doorslaggevende stem en kon zelfs worden ontslagen. In een dergelijk geval is geen sprake van gezamenlijk ondernemerschap, zeker niet als de winstaandelen ongelijk zijn. De Centrale...

 • 06-03-2003
Lees meer 

Gelijkheidsbeginsel niet geschonden als niet op beleid berustende fout niet in meerderheid gevallen

Algemeen

In een procedure over de waarde van zijn woning voor de WOZ doet een woningeigenaar een beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel. Zeven woningen in zijn omgeving zijn lager gewaardeerd. De gemeente erkent, dat die taxaties onjuist zijn, maar ontkent, dat die onjuistheden op een begunstigend beleid berusten. Omdat de te lage taxaties niet berusten op een gemeenschappelijk kenmerk van de woningen, dient voor de beoordeling of in een meerderheid...

 • 06-03-2003
Lees meer 

Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt, omdat in meerderheid vergelijkbare gevallen onjuist is getaxee

Algemeen

In een procedure over de waardebeschikking van een appartement voor de wet WOZ wordt het beroep van de eigenaar op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. De ambtenaar van de gemeente heeft toegegeven, dat in het merendeel van de vergelijkbare gevallen te laag is gewaardeerd. Volgens de eigenaar beloopt het verschil een bedrag van f 60.000. Met dat bedrag wordt de waarde van zijn appartement verlaagd door Hof Arnhem.

 • 05-03-2003
Lees meer 

Andere belangen dan financiele kunnen een rol spelen bij keuze tussen overdracht en liquidatie van s

Ondernemingswinst

Bij de overdracht van zijn onderneming aan zijn zoon gaat een ondernemer uit van de aanwezigheid van badwill in plaats van goodwill. Dat vindt zijn oorzaak in de winst, die te laag is om een redelijk arbeidsinkomen aan de ondernemer te betalen, wanneer rekening wordt gehouden met de financieringsverplichtingen en de personeelskosten, die zijn toe te rekenen aan de meewerkende echtgenoot. De inspecteur weigert de aanwezigheid van badwill te accepteren...

 • 04-03-2003
Lees meer