• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
Bijdrag levensonderhoud studerend kind te laag
Inkomstenbelasting  

Onder voorwaarden zijn de bijdragen van ouders in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen aftrekbaar. Vereist is dat een kind tenminste in belangrijke mate door de ouder wordt onderhouden. Is aan dat vereiste voldaan, dan is een forfaitair bedrag per kalenderkwartaal aftrekbaar. Geen aftrek is mogelijk als het kind recht heeft op studiefinanciering of als de ouder recht heeft op kinderbijslag voor het kind. Daarnaast moet de ouder zich redelijkerwijs verplicht hebben kunnen voelen om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van zijn kind. Met eigen inkomsten en vermogen van het kind wordt rekening gehouden bij de bepaling of sprake is van op de ouder drukkende bijdragen in de kosten van het levensonderhoud.

 

In een procedure wilde de inspecteur voor het vaststellen van de bijdrage van een ouder in de kosten van levensonderhoud van zijn zoon uitgaan van een studiebudget van € 719 per maand, zoals destijds begroot in het kader van de Wet Studiefinanciering 2000. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2004 is dit studiebudget echter niet zonder meer maatgevend voor iedere student. De ouder ging uit van een budget voor zijn kind van € 967 per maand. Het budget werd deels gefinancierd uit eigen inkomen van het kind van € 595 en een studielening van € 250. Het restant werd bijgedragen door de ouder. De Hoge Raad heeft in 2006 geoordeeld dat de mogelijkheid voor een student om een studielening aan te gaan de aftrek van een bijdrage van de ouder in het levensonderhoud van een studerend kind niet verhinderd. Dat geldt volgens Hof Amsterdam wel wanneer de student daadwerkelijk leent. Het hof volgde de inspecteur in zijn opvatting dat het bedrag van de lening moest worden meegenomen bij het vaststellen van de eigen middelen van het kind.

Het verschil tussen het benodigde budget en de eigen financiering bedroeg € 122 per maand. Per kwartaal kwam de bijdrage uit op € 366. Dat bedrag lag beneden het vereiste minimum van € 386 per kwartaal. Naar het oordeel van het hof heeft de inspecteur de geclaimde aftrek terecht geweigerd.

  • 27-08-2010
  • Info du ROI