• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-03Toon alle posts

Verkoopkosten deelneming

Vennootschapsbelasting

Advieskosten die betrekking hebben op de verkoop van een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting van toepassing is, zijn niet aftrekbaar van de winst van de moedermaatschappij. Dat geldt ook voor een dochtermaatschappij die is opgenomen in een fiscale eenheid met de moedermaatschappij. Het Besluit fiscale eenheid 2003 bepaalt namelijk dat als aandelen in een dochtermaatschappij worden vervreemd, waardoor de fiscale eenheid met die dochtermaatschappij eindigt, de vervreemding van...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet van een werknemer is mogelijk wanneer daarvoor een dringende reden bestaat en het ontslag onverwijld wordt gegeven. Een dringende redenen is aanwezig wanneer de werknemer zich zodanig gedraagt dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de dienstbetrekking laat voortbestaan. Bij de beoordeling van de vraag of de reden voldoende dringend is, moet gelet worden op de omstandigheden van het geval, zoals de...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Terbeschikkingstellingsregeling geldt ook voor geërfde blote eigendom

Inkomstenbelasting

Sinds 1 januari 2001 bevat de Wet IB 2001 de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling merkt het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, aan als een werkzaamheid. Gevolg daarvan is dat de opbrengsten progressief belast zijn. De waardeveranderingen van het vermogensbestanddeel behoren tot de opbrengsten en worden dus bij realisatie eveneens belast. Volgens de wetsgeschiedenis is het begrip...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel versterking cassatierechtspraak aangenomen

Formeel recht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel versterking cassatierechtspraak aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel krijgt de Hoge Raad de mogelijkheid om een beroep in cassatie via een versnelde procedure niet-ontvankelijk te verklaren. Die mogelijkheid is er wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen wegens onvoldoende belang of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. Momenteel moet de Hoge Raad dergelijke zaken in behandeling nemen, om vervolgens...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Uitspraak op bezwaar zonder voorafgaand mandaat

Formeel recht

Wanneer de uitspraak op een bezwaarschrift wordt gedaan door iemand die daartoe niet bevoegd is, kan die uitspraak in beginsel niet in stand blijven. Een latere bekrachtiging van de uitspraak door het bevoegde orgaan maakt het aan de uitspraak klevende gebrek niet ongedaan. Als de inhoud van een onbevoegd gedane uitspraak op bezwaar die later is bekrachtigd de rechterlijke toets kan doorstaan, kan de rechter de rechtsgevolgen van de onbevoegd...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Overeengekomen sloop gebouwen leidt tot levering bouwterrein

Overdrachtsbelasting

De levering van een nieuwe onroerende zaak door een ondernemer is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. De vraag is wanneer sprake is van een nieuwe onroerende zaak en wanneer van een bestaande zaak. Deze vraag speelde bij de levering van een oud pand waarvoor de verkoper op verzoek van de koper een sloopvergunning...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Stallingsvergoeding belast

Loonbelasting

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2001 over de vergoeding van stallingskosten voor een auto van de zaak is de Wet op de Loonbelasting gewijzigd. Daardoor blijkt ondubbelzinnig dat een garagevergoeding voor de auto van de zaak tot het belastbare loon behoort. De Belastingdienst legde aan een werkgever, die een werknemer een vergoeding betaalde van € 100 per maand voor het stallen van diens auto van de...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Tijdstip einde werkzaamheid

Inkomstenbelasting

Activiteiten die niet vallen onder de categorie winst uit onderneming of inkomsten uit dienstbetrekking, vallen onder de categorie resultaat uit werkzaamheid. Tot die categorie behoort de exploitatie van vermogensbestanddelen, wanneer de daarmee gepaard gaande werkzaamheden meer omvatten dan gebruikelijk is voor actief vermogensbeheer.  Een dga wilde zijn BV een supermarkt laten exploiteren in een nieuw te bouwen winkelcentrum. In de veronderstelling dat de BV een franchiseovereenkomst zou kunnen sluiten met...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Wanneer kan een naheffingsaanslag BPM worden opgelegd?

Autobelastingen

Bij de registratie van een personenauto in Nederland moet BPM op aangifte worden betaald. Dat geldt zowel voor nieuwe auto’s als voor gebruikte. Indien blijkt dat te weinig belasting is aangegeven of betaald, kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. De vraag is wanneer de inspecteur van deze bevoegdheid gebruik kan maken.Op 1 februari 2010 deed iemand aangifte BPM voor een door hem op 30 december 2009 in Duitsland gekochte Audi...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Loonsanctie ten onrechte verkort

Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers gedurende 104 weken door te betalen. Het UWV kan besluiten tot verlenging van de loondoorbetalingsverplichting met maximaal 52 weken, wanneer de werkgever niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen. Wanneer een dergelijke loonsanctie is opgelegd, kan het UWV deze verkorten als de werkgever aantoont dat hij zijn tekortkomingen in het re-integratietraject heeft hersteld. Het UWV besloot op 8 december 2008 dat een opgelegde...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Ondernemingswinst

De Nederlandse belastingwetgeving gaat uit van belastingheffing over de totale winst die een onderneming over de hele looptijd van zijn bestaan realiseert. In dat kader past een zogenaamde eindafrekeningsbepaling. Die bepaling houdt in dat alle voordelen uit onderneming die niet eerder in de belastingheffing zijn betrokken, tot de winst van het laatste kalenderjaar worden gerekend waarin in Nederland belastbare winst uit de onderneming wordt genoten. Deze bepaling geldt niet alleen...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Invloed verhuur bedrijfspand op overdracht onderneming

Omzetbelasting

Leveringen en diensten door ondernemers zijn in beginsel belast met omzetbelasting. Op grond van de Europese regelgeving hebben de lidstaten van de EU de mogelijkheid om de overgang van een algemeenheid van goederen uit te zonderen van het begrip levering. Dat betekent dat de overdracht van een onderneming of de inbreng van een onderneming in een vennootschap is vrijgesteld van omzetbelasting indien de betreffende lidstaat daarvoor gekozen heeft. Wanneer een...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Fiscale gevolgen van echtscheiding

Algemeen

Tijdens een overleg over het huwelijksvermogensrecht in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld op fiscaal terrein, ondermeer naar de fiscale gevolgen van echtscheiding. Een overzicht van de fiscale gevolgen van echtscheiding kan alleen in algemene zin gegeven worden door de verschillende omstandigheden die van invloed zijn. Zodra een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend en de echtgenoten niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, eindigt...

 • 15-03-2012
Lees meer 

CV-constructie misbruik van recht

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen voor de levering van goederen of diensten op facturen die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Voorwaarde voor de aftrek van deze voorbelasting is dat de goederen of diensten worden gebruikt voor belaste prestaties. Vrijgestelde ondernemers hebben daardoor geen recht op aftrek van omzetbelasting die zij in rekening gebracht krijgen door leveranciers. De omzetbelasting vormt dan...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Tijdstip aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Het hebben van een vordering op een vennootschap, waarin de schuldeiser een aanmerkelijk belang heeft, valt onder het begrip werkzaamheid van box 1 van de inkomstenbelasting. Wanneer iemand zich borg stelt voor de schuld van een ander krijgt hij een regresvordering op die ander. Stelt een aanmerkelijkbelanghouder zich borg voor schulden van de vennootschap, dan is de regresvordering onderdeel van het werkzaamheidsvermogen van box 1. De verplichting uit de borgstelling...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Ontbindingsverzoek afgewezen

Arbeidsrecht

Een grote werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een medewerkster in. De reden voor het verzoek tot ontbinding was dat de medewerkster niet naar behoren functioneerde en dat het ondanks alle steun, begeleiding, coaching en intervisie niet was gelukt om haar op een aanvaardbaar niveau te laten presteren. De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek af, omdat de werkgever zich niet had gehouden aan de...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Geen verrekening niet ingehouden loonheffing

Inkomstenbelasting

Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting over een jaar wordt de in dat jaar ingehouden loonheffing met de aanslag verrekend. Wanneer geen loonheffing is ingehouden is verrekening van de niet ingehouden loonheffing met de aanslag toegestaan als de belastingplichtige meende en mocht menen dat de werkgever aan zijn verplichting tot inhouding zou voldoen. De bewijslast dat een dergelijke situatie zich voordoet rust op de belastingplichtige. In een voorkomend geval was...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Onzakelijke lening

Ondernemingswinst

Transacties tussen een BV en haar aandeelhouders moeten zakelijk zijn. Wanneer het gaat om een onderlinge geldlening, dan moeten de hoogte van de lening, de rente, de aflossingsverplichtingen en de zekerheden voor de betaling van rente en aflossing op zakelijke basis bepaald worden. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn.  Een aandeelhouder verstrekte grote bedragen aan zijn BV’s zonder zekerheden te vragen, terwijl de BV's een...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Drijvend huis geen onroerende zaak

Overdrachtsbelasting

In een arrest uit 2010 heeft de Hoge Raad beslist dat een drijvende constructie een schip in de zin van het Burgerlijk Wetboek is. Een schip is in het algemeen een roerende zaak. Een verbinding tussen een schip en de bodem die toelaat dat het schip met de waterstand mee beweegt, maakt van een schip geen onroerende zaak, aldus de Hoge Raad. Onder verwijzing naar dit arrest heeft Hof Den Bosch...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Uitzondering op vrijstelling omzetbelasting

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft in meerdere arresten het begrip verhuur van onroerende zaken uitgelegd als het onder bezwarende titel (dat wil zeggen tegen vergoeding) verlenen van het recht om een onroerende zaak te gebruiken alsof de huurder daarvan eigenaar is en ieder ander van het genot van de zaak uit te sluiten. Ook als de verhuurder...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Winstuitdeling door te hoge kosten

Ondernemingswinst

De enig aandeelhouder van een BV was de economische eigenaar van een bedrijfsterrein dat hij verhuurde aan de BV. Tijdens de huurperiode was de terreinverharding beschadigd door het gebruik dat de BV van het terrein maakte. De BV liet op haar kosten de terreinverharding vernieuwen. De vraag was of de BV alle uitgaven die zij in dat verband had gedaan ten laste van haar winst kon brengen of dat sprake...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Arbeidsovereenkomst naar vreemd recht

Arbeidsrecht

Een werknemer, die in dienst was van een in Engeland gevestigd bedrijf, werd door zijn werkgever gedetacheerd in Nederland. De werknemer kwam uit Ierland en had eerder in diverse andere landen gewerkt. De arbeidsovereenkomst was aanvankelijk aangegaan voor de duur van een jaar. De overeenkomst was daarna meerdere keren verlengd; voor het laatst op 1 mei 2010 voor de periode tot 31 juli 2010. In de overeenkomst stond dat het...

 • 15-03-2012
Lees meer 

VAR-dga of VAR-row?

Inkomstenbelasting

Ter verkrijging van zekerheid over de status van een arbeidsverhouding kan een verklaring arbeidsrelatie (VAR) worden gevraagd aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de kwalificatie van de arbeidsrelatie kan dat een VAR-winst, een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), een VAR-dga of een VAR-loon zijn.  Iemand die zijn BV liet factureren voor door hem verrichte werkzaamheden als lid van een gemeentelijke bezwarencommissie, vroeg om een VAR-dga. De inspecteur gaf echter een VAR-row...

 • 15-03-2012
Lees meer 

Verlies op regresvordering

Inkomstenbelasting

Een borgstelling door de houder van een aanmerkelijk belang ten behoeve van schulden van de BV, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, is een vorm van werkzaamheid. Eventuele baten als een borgstellingsprovisie zijn belast. De borg heeft een zogenaamde regresvordering op de BV voor wie hij zich borg stelt. Een verlies op de regresvordering komt in mindering op het inkomen. De vraag is wanneer de regresvordering ontstaat c.q. wanneer deze vordering tot...

 • 15-03-2012
Lees meer 

CO2-component BPM bij invoer gebruikte auto

Autobelastingen

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland wordt BPM geheven. Vanaf 1 januari 2010 vormt de CO2-component een belangrijk onderdeel van de maatstaf van heffing van de BPM, naast de cataloguswaarde. Door deze wijziging in de regelgeving is bij de eerste registratie van een gebruikte auto, die relatief veel CO2 uitstoot, meer BPM verschuldigd dan de BPM die nog rust op een gelijksoortige auto die in Nederland is...

 • 15-03-2012
Lees meer